STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Článok 1
Názov a sídlo

Stanovy
Samuel Piasecký Academy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ČLÁNOK I.

Základné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia je: Samuel Piasecký Academy (ďalej len „Občianske združenie“ alebo
„Združenie”)
2. Sídlo Združenia je: Strečnianska 3085/7, 851 05 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
ČLÁNOK II.
Právna povaha postavenie Združenia
1. Občianske združenie je mimovládny neziskový subjekt, ktorý vykonáva svoju činnosť a pôsobnosť
na území Slovenskej republiky, pričom je právnickou osobou, ktorá ma vlastnú právnu subjektivitu.
2. Občianske združenie je založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení
neskorších predpisov. Svoju činnosť vykonáva na základe tohto zákona, týchto stanov a v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Občianske združenie sa v prípadoch, ktoré nie sú upravené týmito stanovami, riadi platnou
legislatívou SR, vrátane zákona č. 440/2015 Z.z. zákon o športe v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK III.

Ciele a úlohy Združenia
1. Ciele a činnosť Združenia:
Hlavným cieľom Združenia je uspokojovať záujmy svojich členov ako aj ostatnej verejnosti v oblasti
športu, voľnočasových a telovýchovných aktivít a zdravia ľudí. Združenie bude zabezpečovať,
organizovať a podporovať športové aktivity a podujatia, s cieľom zvyšovať ich športovú výkonnosť,
presadzovať zdravý životný štýl dospelých a mládeže a podporovať aktívne trávenie voľného času.
Združenie sa zameriava najmä na gymnastiku fitness, kulturistiku, naturálna kulturistika a crossfit. Cieľom
Združenia je taktiež vykonávať, zabezpečovať a podporovať všeobecne prospešné aktivity v
spoločnosti, najmä; šport, vzdelávanie, kultúra, ochrana a rozvoj zdravia, ochrana a rozvoj životného
prostredia, podpora dospelých a mládeže v zdravom životnom štýle a vytváranie podmienok na
uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti v akejkoľvek činnosti v
súlade so stanovami. Ďalším cieľom Občianskeho združenia je združovanie ľudí sympatizujúcich s
myšlienkami a cieľmi Občianskeho združenia. Združenie má taktiež záujem vytvárať materiálne,
technické a fondové podmienky pre uspokojenie športových, vzdelávacích, informačných,
kultúrnych, sociálnych, záujmových, zdravotných a voľno-časových potrieb pre všetky vekové
kategórie, sociálne skupiny obyvateľov a svojich členov. Združenie sa bude aktívne podieľať na
realizácii športových, vzdelávacích, zdravotných, informačných, kultúrnych, spoločenských,
sociálnych, výchovných, relaxačných a voľno-časových aktivít, činností a podujatí.
2. Činnosť Združenia sa realizuje najmä:
1) organizovaním, vykonávaním, zabezpečovaním a podporovaním športových a telovýchovných
aktivít, činností a podujatí so zameraním najmä na fitness, kulturistiku, naturálna
kulturistika a crossfit
2) usporadúvaním a zabezpečovaním cvičení, tréningov, výcvikov, kempov, súťaží, pretekov,
sústredení a kurzov
3) podporou a rozvojom športových a pohybových aktivít dospelých aj mládeže s dôrazom na
aktívne a zmysluplné trávenie voľného času

4) zabezpečovaním propagácie fyzických a právnických osôb podporujúcich aktivity občianskeho
združenia na podujatiach a aktivitách organizovaných Združením, v rozsahu primeranom ich
príspevku

5) zabezpečovaním spolupráce s fyzickými a právnickými osobami za účelom vytvárania čo
možno najlepších materiálno-technických podmienok
6) ochranou práv a oprávnených záujmov svojich členov súvisiacich s činnosťou Združenia
7) podporou a rozvojom telesného zdravia a osobnosti jednotlivcov, podpora a rozvoj športových
voľnočasových aktivít a celkovej telesnej a duševnej kondície a zdravého životného štýlu
8) vytváraním podmienok pre svojich členov ako aj ostatnej verejnosti v rámci zapojenia do
športových aktivít, pre tréningovú a súťažnú činnosť
9) vytváraním priestoru na zdraviu prospešné a zmysluplné trávenie voľného času
10) aktivitami na podporu, rozvoj a propagáciu vykonávaných športových aktivít
11) aktivitami na rozširovanie a zveľaďovanie komunity
12 ) vytvorením podmienok pre činnosť svojich členov a ich pôsobenie v súťažiach a športových
podujatiach doma i v zahraničí
13) uhrádzaním nákladov spojených s účasťou členov na športových podujatiach a súťažiach
14) podpora zvyšovania kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania členov Združenia ako aj ostatnej
verejnosti
15) rozvíjaním rekreačných, regeneračných a rehabilitačných činností zameraných na deti, mládež,
ale aj na dospelých, rodiny, pracujúcich, telesne a mentálne postihnuté osoby
16) vytváraním podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej
verejnosti, najmä v oblasti športu, ale aj v iných oblastiach spoločenského života a tým
prispievať k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností a schopností, teoretických
vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti
s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia
voľného času
17) vytváraním materiálnych, technických a finančných podmienok pre uspokojovanie rôznych
voľnočasových, najmä športových potrieb členov Združenia
18) vytváraním ekonomických predpokladov k rozvoju svojej činnosti a v ňom združených členov
19) organizovaním voľnočasových, záujmových, kultúrnych a športových podujatí a aktivít
20) poskytovaním informačných a odborných činností pre verejnosť
21) vzdelávacími, odbornými a diskusnými akciami a aktivitami
22) podporou pri výstavbe a renovácií športovísk
23) aktivitami v oblasti zabezpečenia všestrannej pomoci telesne, mentálne a ťažko zdravotne
postihnutým občanom a ich rodinným príslušníkom
24) aktivitami v oblasti ochrany, podpory a rozvoja zdravia a zdravého životného štýlu
25) charitatívnou a dobročinnou činnosťou
26) spoluprácou so zastupiteľskými orgánmi, org. štátnej správy, športovými, vzdelávacími,
inštitúciami a klubmi, nadáciami, neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami,
masmédiami, cirkvami, s inými podobnými domácimi a zahraničnými subjektmi a pod.
27) propagovaním svojej činnosti
28) poskytovaním materiálnej a finančnej podpory prostredníctvom príspevkov a darov
29) tvorbou a realizáciou akýchkoľvek všeobecno-prospešných projektov na území SR a
v zahraničí, v súlade s právnym poriadkom daných krajín a v súlade a so záujmami Združenia

ČLÁNOK IV.

Členstvo v Združení
1. Členstvo v Združení je dobrovoľné.
2. Členom Združenia sa môže stať:
a) občan Slovenskej republiky, alebo
b) občan iného členského štátu Európskej únie, alebo
c) občan inej krajiny, ak má platné povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky, alebo
d) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, a
e) súhlasí so stanovami Združenia.
3. O prijatí za člena rozhoduje členská schôdza. Na prijatie za člena nie je žiadny právny nárok.
4. Členský príspevok je dobrovoľný.
5. Členstvo zaniká:
a) vystúpením člena,
b) smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho,
c) zánikom Združenia,
d) vylúčením člena na základe rozhodnutia členskej schôdze,
e) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o odsúdení člena za úmyselný trestný čin.

ČLÁNOK V.

Práva a povinnosti členov Združenia
1. Člen Združenia má právo:
a) voliť a byť volený do orgánov Združenia,
b) podieľať sa na činnosti Združenia,
c) obracať sa na orgány Združenia s podnetmi a návrhmi.
2. Člen Združenia má povinnosť:
a) dodržiavať stanovy Združenia,
b) plniť uznesenia orgánov Združenia,
c) prispievať k naplneniu cieľov Združenia podľa čl. III.

ČLÁNOK VI.

Orgány Združenia
1. Orgány Združenia sú:
a) Členská schôdza
b) Predseda
2. Členská schôdza je najvyšší orgán Združenia a skladá sa zo všetkých členov Združenia. Členská
schôdza sa schádza podľa potreby. Členskú schôdzu zvoláva a vedie predseda.
3. Členská schôdza:
a) schvaľuje zmeny stanov
b) volí a odvoláva predsedu
c) rozhoduje o prijatí členov a vylúčení členov
4. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak ju zvolal predseda a je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov Združenia. Na platné prijatie uznesenia členskej schôdze je potrebná nadpolovičná
väčšina hlasov prítomných členov.
5. Predseda je najvyšší výkonný orgán Združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný členskej
schôdzi.
6. Predseda je volený členskou schôdzou na desať rokov.
7. Predseda:
a) riadi a organizuje činnosť Združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze
b) zvoláva členskú schôdzu
c) schvaľuje program Združenia na najbližšie obdobie
d) pripravuje návrh zmien stanov

ČLÁNOK VII.

Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom Združenia je predseda pričom je oprávnený konať a podpisovať v mene
Združenia samostatne.

ČLÁNOK VIII.

Hospodárenie Združenia
1. Hospodárenie Združenia sa riadi platnými právnymi predpismi.
2. Hospodárenie sa uskutočňuje na základe rozpočtu schváleného predsedom.
3. Združenie hospodári s vlastným majetkom. Majetok Združenia tvoria dary od fyzických osôb a
právnických osôb, dotácie, granty a príspevky od iných právnických osôb, orgánov verejnej správy
alebo štátu, príjmy z členských príspevkov, príjmy z verejných zbierok, príjmy z poukázaného
podielu zo zaplatenej dane, príjmy a výnosy z činnosti alebo majetku Združenia a príjmy z
podnikateľskej činnosti ako doplnkovej a podpornej činnosti vykonávanej v súlade s platnými
právnymi predpismi.

ČLÁNOK IX.

Záverečné ustanovenia
1. O zrušení Združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením
rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a
pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.
2. Tieto stanovy schválila členská schôdza dňa 17.02.2023. Tieto stanovy v plnom znení nahrádzajú
stanovy registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republika dňa 09.04.2019 pod č. VVS/1-
900/90-56308.


» STANOVY na stiahnutie (PDF) «