STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Článok 1
Názov a sídlo

1. 1     Názov občianskeho združenia: Samuel Piasecký Academy
1. 2     Sídlo občianskeho združenia: Strečnianska 3085/7, 85105 Bratislava-Petržalka

Článok 2
Ciele

2. 1     Cieľom združenia je:

Podpora a rozvoj telesného zdravia a osobnosti jednotlivcov, podpora a rozvoj športových voľnočasových aktivít a celkovej telesnej a duševnej kondície a zdravého životného štýlu.
Podpora a rozvoj športových a pohybových aktivít osôb všetkých vekových kategórií, vrátane dospelých a seniorov s dôrazom na aktívne trávenie voľného času.
Podpora a rozvoj športových a pohybových aktivít detí a mládeže s dôrazom na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času.
Podpora a rozvoj športu všeobecne, a to ako amatérskeho tak aj profesionálneho, na regionálnej, národnej ale aj medzinárodnej úrovni.
Podpora výstavby športovísk, ihrísk, štadiónov, plavární, telocviční, tréningových centier a iných miest určených pre realizáciu rôznych druhov športov.
Podpora a rozvoj fitness, kulturistiky, naturálnej kulturistiky, crossfit a iných individuálnych alebo skupinových fitness športov.
Popularizácia fitness športov v rámci širokej verejnosti a celkové zvyšovanie povedomia o týchto športoch.
Výmena informácií v oblasti fitness, doplnkoch stravy a správnej výživy.
Podpora a rozvoj gymnastiky a iných individuálnych športov.
Popularizácia gymnastiky a podobných individuálnych športov v rámci širokej verejnosti a celkové zvyšovanie povedomia o týchto športoch.
Podpora priaznivcov gymnastiky a iných individuálnych športov.

2. 2     Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä

  • organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia,
   semináre a školenia,
  • realizovať publikačné a konzultačné aktivity,
  • presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni a
  • uskutočňovať iné podporné aktivity.

Článok 3
Členstvo

3. 1     Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so
stanovami združenia.

3. 2     Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo.

3. 3    Členovia združenia majú právo:

  • podieľať sa na činnosti združenia,
  • voliť a byť volený do orgánov združenia,
  • obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
  • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

3. 4  Členovia združenia majú povinnosti

  • dodržiavať stanovy združenia,
  • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
  • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
  • platiť členské príspevky,
  • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

3. 5     Zánik členstva

  • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
   alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu
  • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
  • zánikom združenia,
  • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
  • vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných
   dôležitých dôvodov.

Článok 4
Orgány združenia

4. 1    Orgánmi združenia sú

  • najvyšší orgán – Členská schôdza
  • štatutárny orgán – Predseda

4. 2     Najvyšší orgán

  • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
  • volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu
  • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
  • schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovalo inému orgánu
  • rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.
  • schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní vopred
  • najvyšší orgán tvoria všetci členovia združenia.

4. 3     Najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.

4. 4    Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu.

4. 5     Funkčné obdobie štatutárneho orgánu sú 5 rok/y.

4. 4     Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis.

Článok 5
Zásady hospodárenia

5. 1     Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

5. 2     Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb alebo
orgánov verejnej správy.

5. 3     Občianske združenie môže vyvíjať doplnkovú podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, z ktorej zisk bude použitý na rozvoj cieľa a činností združenia.


» STANOVY na stiahnutie (PDF) «