UPOZORNENIE:

Dovoľujeme si záujemcov upozorniť, že odoslaním riadne vyplnenej prihlášky vyjadria svoj súhlas (akceptáciu) s týmito podmienkami, ktoré sa tým stávajú pre záujemcu záväznými.

Kurzom sa rozumie výkon športovej činnosti zameranej na gymnastické športy (najmä športová gymnastika, gymnastika pre všetkých a pod.), organizovaný Samuel Piasecky Academy, ´(ďalej len SPA) pod vedením spôsobilej osoby alebo osôb, v trvaní určenom organizátorom pre ten-ktorý kurz, ktorého personálnu časovú a programovú organizáciu určuje výhradne organizátor.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny personálnej a programovej organizácie kurzu. Ak je ďalej v texte uvedené dieťa, má sa tým na mysli dieťa alebo jeho zákonný zástupca (najmä rodič).

 1. Spôsob prihlasovania a úhrada za účasť na kurze
  Prihlásenie do kurzu sa realizuje elektronicky prostredníctvom online prihlášky dostupnej na webovej stránke www.piaseckyacademy.sk a následne písomne. Elektronická prihláška sa stáva platnou jej odoslaním a nadobúda účinnosť až po uhradení členského príspevku (ďalej len „členské“). Zaplatenie členského je možné realizovať prevodom na účet SPA, alebo v hotovosti na mieste. Pre  identifikáciu platby uveďte prosím do poznámky meno a priezvisko dieťaťa (v štruktúre: MENO PRIEZVISKO dieťaťa) a správny variabilný symbol. Ak nebude platba zrealizovaná (na účte prijímateľa) so správnymi identifikačnými údajmi do 5 pracovných dní po odoslaní prihlášky, prihláška nebude akceptovaná a miesto sa automaticky uvoľní pre ďalšieho záujemcu.
  SPA zapisuje záujemcov do kurzov na 3 mesiace – trimester. To nám dáva najlepšiu príležitosť zvýšeniu pokroku dieťaťa a jeho zručností. Do kurzov sa môžete zapojiť kedykoľvek počas trimestra. Naše programy sú navrhnuté tak, aby Vaše dieťa dokázalo zapojiť a zvýšiť jeho alebo jej vlastnú úroveň v ktoromkoľvek bode trimestra. Pred skončením trimestra je potrebné vyjadriť sa, či máte záujem pokračovať v kurze minimálne dva týždne pred začatím ďalšieho trimestra kurzov, by ste nedržali miesto na kurze niekomu, kto má záujem a  predišli tak možným komplikáciám.

  Po tomto termíne sa Vám automatický zruší registrácia na kurz a uvoľní sa tak miesto niekomu na čakacej listine.
 2. Zdravotný stav dieťaťa a vyhlásenie zákonného zástupcu
  1. Odoslaním prihlášky a akceptovaním podmienok pre zápis do kurzu rodič dieťaťa, jeho zákonný zástupca alebo iná oprávnená osoba prehlasuje, že mu nie je známy žiadny dôvod (napr. zlý zdravotný stav), pre ktorý by jeho dieťa nemohlo športovať, navštevovať kurz základnej športovej gymnastiky. Prihlasujúca sa osoba berie ako zákonný zástupca dieťaťa na vedomie, že nepravdivosť vyššie uvedeného prehlásenia môže byť dôvodom pre zmenu časovej a programovej organizácie kurzu a ak to nebude v záujme dieťaťa, aj pre jeho
   vylúčenie z účasti na kurze. Organizátor sa však pri tom zaväzuje prihliadať vždy a najmä na záujmy dotknutého dieťaťa.
  2. Prihlasujúci  zákonný zástupca dieťaťa odoslaním prihlášky vyhlasujú, že sú bez obmedzenia oprávnené konať v mene prihlasovaného dieťaťa.
 3. Plnenia v prípade neúčasti
  1. Účastník si zaplatením členského objednáva právo zúčastniť sa na kurze. Za neúčasť dieťaťa na kurze z dôvodu na strane dieťaťa nevzniká nárok na vrátenie členského, ak ďalej nie je uvedené inak. Náhradné hodiny je možne využiť iba ak je v ďalšom kurze voľné miesto.
  2. Ak sa účastník nemôže zo zdravotných, resp. iných dôvodov ďalej zúčastňovať kurzu (nemôže dokončiť daný kurz), bude mu po odpočítaní pomernej časti zodpovedajúcej počtu dní, počas ktorých už sa kurzu zúčastnil alebo nezúčastnil z dôvodov na strane dieťaťa, vrátená alikvotná čiastka členského  (znížená o manipulačný poplatok podľa bodu 4.). Povinnosťou účastníka kurzu (alebo jeho zákonného zástupcu) je danú skutočnosť bezodkladne oznámiť SPA formou e-mailovej správy (emailová adresa: info@piaseckyacademy.sk ) v ktorej musia byť uvedené údaje odhlasovanej osoby (ktoré musia korešpondovať s údajmi vyplnenými v prihláške) spolu s číslom účtu, kam má byť zvyšná čiastka poukázaná (číslo účtu musí korešpondovať s číslom účtu odkiaľ bolo kurzovné poukázané). Účastník kurzu (alebo jeho zákonný zástupca) si môže nárokovať na vrátenie alikvotnej čiastky členského len od dňa nasledujúceho po doručení emailovej správy s vyššie uvedenými náležitosťami na adresu: info@piaseckyacademy.sk. Účastník berie na vedomie, že členské sa vracia len ak presahuje čiastku 8,75€.
  3. Náhradné hodiny, ktoré ste nevyužili v daný kurz sa nedajú presúvať do ďalšieho kurzu z kapacitných dôvodov.
 4. Manipulačný poplatok
  V prípade zrušenia účasti na kurze pred jeho začiatkom, resp. počas konania kurzu, organizátor vráti alikvotnú čiastku skrátenú o manipulačný poplatok zo sumy členského podľa nasledovnej tabuľky.

  Počet dní od úhrady Manipulačný poplatok
  5 dní pred začiatkom kurzu 0%
  4 dni pred začiatkom kurzu do polovice trvania kurzu 10%-50%
  Od polovice trvania kurzu* 60%-100%

  *Polovicou kurzu sa rozumie stav, kedy počet dní do konca kurzu je rovnaký alebo menší ako počet dní od jeho začiatku.

 5. Súhlas dotknutej osoby
  V zmysle § 7 zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí dotknutá osoba (účastník kurzu, resp. jeho zákonný zástupca) so spracovaním osobných údajov dieťaťa, výhradne však len pre interné účely organizátora. Dotknutá osoba taktiež súhlasí s prípadným použitím fotografií, resp. videozáznamov, kde je vyobrazená, bez nároku na honorár. Organizátor sa zaväzuje používať záznamy účastníka výhradne len spôsobom neznižujúcim dôstojnosť a dobré meno účastníka, a to výhradne len v súvislosti s prezentáciou svojej činnosti.
 6. Zodpovednosť trénera za neplnoletého účastníka
  Zodpovednosť trénera za neplnoletého účastníka kurzu vzniká od času určeného ako začiatok tréningovej jednotky, ak je účastník prítomný v priestore telocvične. Ak účastník opustí priestor telocvične, zodpovednosť prechádza opäť na zákonného zástupcu. Dieťa si treba v prípade záujmu poistiť samostatne.
 7. Výhrada zmeny termínu kurzu
  V prípade nemožnosti konania tréningu z dôvodu nutných opráv, alebo z iných závažných dôvodov, si poskytovateľ kurzov vyhradzuje právo na zmenu termínu konania kurzu.
 8. Prítomnosť rodičov a iných osôb v telocvični
  Účasť zákonných zástupcov alebo iných osôb na kurze ako divákov je možná počas otvorených hodín, o ktorých bude organizátor vopred informovať, alebo počas pretekov, čo zákonní zástupca berie na vedomie, keďže účasť tretích osôb na tréningu môže pôsobiť na dotknutého účastníka alebo ostatných účastníkov rušivo, čo im neumožňuje podávať plne sústredený výkon.
 9. Štátny sviatok-deň pracovného pokoja a školské prázdniny – Počas štátneho sviatku a školských prázdnin  sa kurzy nekonajú. Telocvičňa bude zatvorená.