UPOZORNENIE:

Dovoľujeme si záujemcov upozorniť, že odoslaním riadne vyplnenej registrácie vyjadria svoj súhlas (akceptáciu) s týmito pravidlami a podmienkami registrácie, ktoré sa tým stávajú pre záujemcu záväznými.

Pravidlá a podmienky registrácie

                                                           Základné informácie

 1. Tieto pravidlá a podmienky registrácie na tréningy (ďalej len „Podmienky“) sa vzťahujú na tréningy organizované občianskym zdužením Samuel Piasecký Academy, so sídlom Strečnianska 3085/7, 851 05 Bratislava – Petržalka, IČO: 52 328 287 (ďalej len „SPA“)

 1. Tréningami sa rozumie výkon športovej činnosti zameranej na gymnastické športy (najmä avšak nie výlučne športová gymnastika, gymnastika pre všetkých a pod.) organizovaný SPA pod vedením odborne spôsobilej osoby alebo osôb, v tréningových cykloch určených SPA pre tú-ktorú tréningovú skupinu, ktorých personálnu, časovú a programovú organizáciu určuje výhradne SPA.
 1. SPA si vyhradzuje právo zmeny personálnej, časovej a programovej organizácie tréningov.

 1. Cieľom tréningov je vytvorenie podmienok a zabezpečenie vedenia tréningov odborne spôsobilou osobou alebo osobami (ďalej len „Tréner“), aby si registrovaní športovci mohli osvojiť základy gymnastiky a ďalej rozvíjať a zdokonaľovať svoje zručnosti v tejto oblasti. SPA negarantuje, že každý registrovaný športovec po absolvovaní tréningov dosiahne určitú očakávanú výkonnostnú úroveň.

 1. Pre účely týchto Podmienok sa pod pojmom „registrovaný športovec“ rozumie, podľa okolností (i) osoba registrovaná na tréningy v tréningovej skupine, ak ide o osobu plne spôsobilú na právne úkony, a/alebo (ii) dieťa registrované zákonným zástupcom na tréningy v tréningovej skupine, ktorého pri jednotlivých právnych úkonoch podľa týchto Podmienok zastupuje jeho zákonný zástupca. Registrovaný športovec sa nestáva automaticky členom občianskeho združenia SPA. Členom občianskeho združenia SPA je iba osoba, ktorá bola na základe prihlášky prijatá za člena občianskeho združenia.
 1. Pre účely týchto Podmienok sa pod pojmom tréningový poplatok rozumie príspevok na športovú činnosť SPA. Z týchto prostriedkov sú spravidla uhrádzané konkrétne aktivity organizované v rámci SPA pre registrovaných športovcov.

 2. Spôsob registrácie na tréningy a úhrada tréningových poplatkov

 1. Aktuálna ponuka tréningov jednotlivých tréningových skupín je dostupná na www.piaseckyacademy.sk, v sekci www.kurzy.piaseckyacademy.sk. Vo všeobecnosti sú tréningy rozdelené do nasledovných tréningových skupín:

  1. Tréning pre deti od 5 rokov a vyššie – deti sú rozdelené podľa pohybovej úrovne a veku, rozvrhnuté do trimestrov- prvý trimester september- november, druhý trimester december- február, tretí trimester marec-máj a jeden samostatný mesiac jún.

  2. Tréningy pre najmenších – tréningy sú určené pre chlapcov a dievčatá vo vekovej kategórii detí 2-3 rokov, rozvrhnuté sú do 10 cyklov v kalendárnom roku /September, Október, November, December, Január, Február, Marec, Apríl, Máj a Jún / po dve tréningové hodiny v jednom týždni.
  1. Špeciálne tréningové skupiny – sem spadajú špeciálne skupiny, športové kluby, individuálne tréningy a iné.

 1. Ak SPA, resp. tréner zistí, že tréningová skupina nezodpovedá schopnostiam, danostiam a zdravotnému stavu registrovaného športovca, SPA si vyhradzuje právo preradiť registrovaného športovca do inej, pre registrovaného športovca vhodnej tréningovej skupiny. V prípade nesúhlasu registrovaného športovca /resp. jeho zákonného zástupcu/ s preradením si SPA vyhradzuje právo ukončiť účasť registrovaného športovca na tréningoch a zrušiť jeho registráciu; storno podmienky podľa týchto Podmienok tým nie sú dotknuté.

 1. Registrácia na tréningy do jednotlivých tréningových skupín /s výnimkou špeciálnych tréningových skupín/ sa realizuje elektronicky prostredníctvom online registrácie dostupnej na webovej stránke www.piaseckyacademy.sk . Elektronická prihláška sa stáva záväznou jej odoslaním. Okamihom odoslania záväznej prihlášky sa registrovaný športovec zaväzuje zaplatiť SPA tréningový poplatok uvedený pre jednotlivé tréningové skupiny a tréningové cykly v Poriadku tréningových poplatkov.
 1. SPA môže umožniť záujemcovi registráciu aj na už prebiehajúce tréningové cykly, a to telefonicky na čísle 0905 528 174 alebo e-mailom info@piaseckyacademy.sk V takom prípade záujemca postupuje podľa pokynov SPA. Ak nebude záujemca so SPA dohodnutý inak, v takom prípade sa registrácia stáva záväznou okamihom, kedy (i) záujemca doručí (e-mailom) SPA písomnú prihlášku na tréningy vybranej tréningovej skupiny, v ktorej vyjadrí súhlas s týmito Podmienkami, alebo (ii) SPA na záujemcom uvedený e-mail zašle potvrdenie o registrácii na tréningy záujemcom vybranej tréningovej skupiny spolu s týmito Podmienkami.
 1. Záujemca sa na tréningy špeciálnych tréningových skupín registruje, a to telefonicky na čísle 0905 528 174 alebo e-mailom info@piaseckyacademy.sk V takom prípade záujemca postupuje podľa pokynov SPA.
 1. Až okamihom úhrady tréningového poplatku za tréningový cyklus tréningovej skupiny, ktorý je uvedený pre jednotlivé tréningové skupiny v Poriadku tréningových poplatkov, má registrovaný športovec v uhradenom tréningovom cykle právo účasti na tréningoch vybranej tréningovej skupiny. SPA má právo neumožniť účasť na tréningu registrovanému športovcovi, ktorý neuhradil stanovený tréningový poplatok za aktuálny tréningový cyklus.
 1. Zaplatenie tréningového poplatku je možné realizovať prevodom na účet SPA, alebo v hotovosti na mieste. Pre  identifikáciu platby uveďte prosím do poznámky meno a priezvisko registrovaného športovca, ak je registrovaným športovcom dieťa, tak meno a priezvisko dieťaťa (v štruktúre: MENO PRIEZVISKO) a správny variabilný symbol. Ak nebude platba zrealizovaná na účte SPA so správnymi identifikačnými údajmi alebo v hotovosti k rukám SPA v dátume splatnosti uvedenom v online prihlasovacom systéme, registrácia bude automaticky stornovaná a miesto sa automaticky uvoľní pre ďalšieho záujemcu. Ak sa registrovaný športovec prihlásil iným spôsobom, ako online prihlasovacím systémom, po záväznej registrácii budú registrovanému športovcovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi zaslané inštrukcie pre úhradu tréningového poplatku s uvedením platobných údajov ako aj dátumu splatnosti, pričom ak nebude tréningový poplatok zaplatený v tomto dátume splatnosti bude registrácia automaticky stornovaná a miesto sa automaticky uvoľní pre ďalšieho záujemcu.
 1. SPA spravidla organizuje v kalendárnom roku tréningy v tréningových cykloch v trvaní 3 mesiacov – trimester /s výnimkou niektorých tréningových skupín/. To dáva SPA najlepšiu príležitosť k zvýšeniu pokroku registrovaného športovca a jeho zručností. Do tréningov sa však môže záujemca zapojiť kedykoľvek počas tréningového cyklu. Programy SPA sú navrhnuté tak, aby sa registrovaný športovec dokázal zapojiť a zvýšiť svoju vlastnú úroveň v ktoromkoľvek bode tréningového cyklu.
 1. Pokračovanie v tréningoch tréningovej skupiny
 1. Ak má registrovaný športovec záujem pokračovať v tréningoch aj v nasledujúcom tréningovom cykle, pred jeho skončením je potrebné vyjadriť sa, či má záujem pokračovať v tréningoch v ďalšom tréningovom cykle minimálne dva týždne pred začatím nasledujúceho tréningového cyklu /aby nedržal miesto na tréningoch niekomu, kto má záujem/ a uhradiť tréningový poplatok na nasledovný tréningový cyklus uvedený v Poriadku tréningových poplatkov.

 1. Ak sa registrovaný športovec, resp. jeho zákonný zástupca nevyjadrí, minimálne dva týždne pred začatím nasledovného tréningového cyklu, či má záujem pokračovať v tréningoch, SPA si vyhradzuje právo zrušiť jeho registráciu na tréningoch a uvoľniť tak miesto niekomu na čakacej listine.
 1. Zdravotný stav registrovaného športovca a vyhlásenie zákonného zástupcu registrovaného športovca

 1. Odoslaním registrácie a vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami registrovaný športovec, resp. jeho zákonný zástupca prehlasuje, že mu nie je známy žiadny dôvod (napr. zlý zdravotný stav), pre ktorý by registrovaný športovec nemohol športovať a absolvovať tréningy. Ak SPA, resp. tréner zistí, že registrovaným účastníkom, resp. jeho zákonným zástupcom zvolená tréningová skupina nezodpovedá schopnostiam, danostiam a zdravotnému stavu registrovaného športovca – dieťaťa, SPA si vyhradzuje právo na zmenu časovej a programovej organizácie tréningov a ak to nebude v záujme registrovaného športovca – dieťaťa SPA si vyhradzuje právo zrušiť registráciu registrovanému športovcovi – dieťaťu v danej tréningovej skupine; storno podmienky podľa týchto Podmienok tým nie sú dotknuté. SPA sa však pri tom zaväzuje prihliadať vždy a najmä na záujmy dotknutého registrovaného športovca – dieťaťa. SPA si vyhradzuje právo zrušiť registráciu športovca – dieťaťa v danej tréningovej skupine aj v prípade nesúhlasu zákonného zástupcu registrovaného športovca – dieťaťa so zmenou časovej a programovej organizácie kurzu; storno podmienky podľa týchto Podmienok tým nie sú dotknuté.

 2. Prihlasujúci  zákonný zástupca dieťaťa odoslaním registrácie vyhlasuje, že je bez obmedzenia oprávnený konať v mene registrovaného športovca – dieťaťa.
 1. Neúčasť na tréningovej hodine
 1. Registrovaný športovec si zaplatením tréningového poplatku za ten-ktorý tréningový cyklus zabezpečuje právo zúčastňovať sa počas tohto tréningového cyklu na tréningových hodinách v  tréningovej skupine do ktorej bol prihlásený. Ak sa registrovaný športovec nemôže zúčastniť na tréningovej hodine z akýchkoľvek dôvodov na jeho strane, registrovaný športovec nemá nárok na čerpanie náhradnej tréningovej hodiny za hodinu, ktorú vymeškal ani na vrátenie časti zaplateného tréningového poplatku za daný tréningový cyklus a SPA nie je povinná registrovanému športovcovi umožniť čerpanie náhradnej hodiny ani vrátiť registrovanému športovcovi akúkoľvek časť zaplateného tréningového poplatku za daný tréningový cyklus.

 1. Podmienky ukončenia účasti na tréningoch počas tréningového cyklu a vrátenie pomernej časti tréningových poplatkov
 1. Ak sa registrovaný športovec nemôže zo zdravotných dôvodov zúčastňovať tréningov alebo ak sa rozhodol nezúčastňovať sa tréningov z iných dôvodov a aj bez uvedenia dôvodu (t.j. nemôže dokončiť daný tréningový cyklus) môže zrušiť svoju registráciu na tréningoch vo vybranej tréningovej skupine a danom tréningovom cykle. V takom prípade je registrovaný športovec, resp. jeho zákonný zástupca povinný písomne (e-mailom) oznámiť SPA ukončenie účasti na tréningoch danej tréningovej skupiny a v danom tréningovom cykle, pričom mu bude po odpočítaní pomernej časti zodpovedajúcej počtu tréningových hodín, počas ktorých už sa tréningov zúčastnil alebo nezúčastnil z dôvodov na strane registrovaného športovca, vrátená alikvotná čiastka tréningových poplatkov, a to nasledovne:

  1. ak registrovaný športovec doručí písomné oznámenie o ukončení svojej ďalšej účasti na tréningoch vo vybranej tréningovej skupine a v danom tréningovom cykle kedykoľvek v priebehu 1/3 tréningového cyklu, SPA vráti registrovanému športovcovi zaplatený tréningovú poplatok za daný tréningový cyklus znížený o 35%, a to prevodom na účet, ktorý registrovaný športovec oznámi SPA v lehote 10 dní odo dňa, kedy registrovaný športovec oznámil ukončenie svojej účastí na tréningoch vo vybranej tréningovej skupine a v danom tréningovom cykle;

  1. ak registrovaný športovec doručí písomné oznámenie o ukončení svojej ďalšej účasti na tréningoch vo vybranej tréningovej skupine a v danom tréningovom cykle kedykoľvek v priebehu 2/3 tréningového cyklu, SPA vráti registrovanému športovcovi zaplatený tréningovú poplatok za daný tréningový cyklus znížený o 70%, a to prevodom na účet, ktorý registrovaný športovec oznámi SPA v lehote 10 dní odo dňa, kedy registrovaný športovec oznámil ukončenie svojej účastí na tréningoch vo vybranej tréningovej skupine a v danom tréningovom cykle.

  1. ak registrovaný športovec doručí písomné oznámenie o ukončení svojej ďalšej účasti na tréningoch vo vybranej tréningovej skupine a v danom tréningovom cykle kedykoľvek v priebehu 3/3 tréningového cyklu, SPA nie je povinná vrátiť registrovanému športovcovi žiadnu časť zaplateného tréningového poplatku.
 1. Ak má registrovaný športovec záujem zrušiť svoju registráciu na tréningoch vo vybranej tréningovej skupine a danom tréningovom cykle je povinný danú skutočnosť oznámiť SPA formou e-mailovej správy (emailová adresa: info@piaseckyacademy.sk v ktorej musia byť uvedené údaje registrovaného športovca (ktoré musia korešpondovať s údajmi vyplnenými v prihláške) spolu s číslom účtu, kam má byť zvyšná čiastka tréningového poplatku poukázaná.

 1. Registrovaný športovec berie na vedomie, že tréningová hodina môže byť zrušená z technických dôvodov /napr. odstávka elektrickej energie a iné/ alebo inej udalosti mimo kontrolu SPA. V takýchto prípadoch registrovanému športovcovi nevzniká nárok na kompenzáciu za zrušenú tréningovú hodinu. Ak to bude možné, SPA vyvinie úsilie, aby bolo možné takto zrušenú tréningovú hodinu nahradiť.

 1. Ďalšie práva a povinnosti SPA a registrovaného športovca

 1. SPA za zväzuje zabezpečiť odborné vedenie tréningov prostredníctvom trénerov.

 1. SPA nezodpovedá za plnoletých registrovaných športovcov. Zodpovednosť trénera za neplnoletého registrovaného športovca vzniká od času určeného ako začiatok tréningovej hodiny, ak je registrovaný športovec prítomný v priestore telocvične. Ak registrovaný športovec opustí priestor telocvične, zodpovednosť prechádza opäť na zákonného zástupcu. Neplnoletého registrovaného športovca si treba v prípade záujmu poistiť samostatne.
 1. Účasť zákonných zástupcov alebo iných osôb na tréningových hodinách ako divákov je možná počas otvorených hodín, o ktorých bude SPA vopred informovať, alebo počas pretekov, čo zákonný zástupca registrovaného športovca berie na vedomie, keďže účasť tretích osôb na tréningu môže pôsobiť na dotknutého registrovaného športovca alebo ostatných registrovaných športovcov rušivo, čo im neumožňuje podávať plne sústredený výkon.
 1. Registrovaný športovec berie na vedomie a súhlasí s tým, že počas štátneho sviatku a školských prázdnin  sa tréningy nekonajúTelocvičňa bude zatvorená.
 1. Registrovaný športovci sú povinní riadiť sa počas tréningových hodín pokynmi a odporúčaniami trénera.
 1. SPA si vyhradzuje právo odmietnuť účasť registrovaného športovca na tréningovej hodine bez akéhokoľvek nároku na kompenzáciu, ak zdravotný stav registrovaného športovca podľa názoru trénera nie je vhodný pre účasť na tréningovej hodine, ako aj z iných vážnych dôvodov.

 2. Registrovaný športovec berie na vedomie, že v prípade nedodržania týchto Podmienok môže byť z tréningového cyklu alebo z vyučovacej hodiny vylúčený bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.
 1. Registrovaný športovec a/alebo jeho zákonný zástupca súhlasí, že SPA môže vyhotovovať fotografie a videozáznamy z tréningov pre vyučovacie účely a že tieto môžu byť použité aj pre účely marketingu bez nároku na odmenu pre registrovaného športovca.

 2. Registrovaný športovec a/alebo jeho zákonný zástupca súhlasí s tými Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 1. SPA je oprávnená kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky, alebo ich ustanovenia. V takom prípade SPA zverejní zmenené znenie Podmienok na internetovej stránke SPA a nové znenie Podmienok nadobudne účinnosť okamihom ich zverejnenia.
 1. Súhlas dotknutej osoby
 1. Registrovaný športovec a/alebo jeho zákonný zástupca berie na vedomie, že v súvislosti so svojou činnosťou SPA spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Všetky osobnú údaje dotknutých osôb sú spracúvané plne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmú však Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov SPA upravuje dokument Pravidlá ochrany osobných údajov. Zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii registrovaný športovec a/alebo jeho zákonný zástupca udeľuje SPA súhlas so spracovaním osobných údajov na účely, v rozsahu a za podmienok bližšie uvedených v Pravidlách ochrany osobných údajov.